INTERVIEW WITH SHAYAN

Shayan    125

INTERVIEW WITH SHAYAN

گفتگوئی تاریخی با #شایان برای آگاهی نسل جوان با بخشی از ریشه‌‌های رپفارسی.

در این گفتگو جدیدترین تکآهنگ شایان بنام #یار_دبستانی منتشر شده است.

  THANKS TO @MOKHATABRAP

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *