Interview with Shayan

1

Interview with Shayan

گفتگوئی تاریخی با #شایان برای آگاهی نسل جوان با بخشی از ریشه‌‌های رپفارسی.

در این گفتگو جدیدترین تکآهنگ شایان بنام #یار_دبستانی منتشر شده است.

  Thanks to @mokhatabrap

You may also like ...

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *